Riddikulus

Utvecklar relationer och strukturer för hälsa och resultat!
Tillsammans tar vi fram det som er verksamhet behöver just nu.

Ledare & Medarbetare

“The quality of the results of any system is a function of the awareness that people in the system are operating from” - Otto Scharmer

Grupper & Team

“A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other.” - Simon Sinek

Samverkan & Samarbete

"No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it." - H.E. Luccock

Aktuellt

Dags att ta nästa steg? Ta en titt här nedan för aktuella möjligheter och uppdrag. Det här arbetar andra organisationer med idag. 
Hör av dig så bokar vi ett möte – för att rikta rätt!

Står du i ett läge där du vill förändra något? Bli effektivare? Hitta mer balans i din vardag? Bli tryggare att prata inför folk? Minska din stress? Bli bättre på att planera?

Under fem tillfällen har vi fokus på vad du vill åstadkomma. Varje tillfälle ramas in av ett tema för att ge dig en teoretisk och forskningsbaserad grund att utgå ifrån. Övningar och reflektioner ger dig distans och perspektiv. Vilka teman som är relevanta att arbeta med synliggör vi tillsammans vid det första tillfället. Nedan exempel visar innehållet i handledning av en person som ville få saker ur händerna, bli effektivare och mer gränssättande. 

Första tillfället: Inventering av ditt önskade läge, var du står idag och vad som motiverar och hindrar.

Andra tillfället: Tema Försvar – Som arkeolog i ditt eget liv, vad borstar du fram för fynd som är viktiga för att förstå mer om ditt sätt att hantera situationer som innebär förändring, har starka känslor eller motsättningar?

Tredje tillfället: Tema Tid och energi – Vad ligger i skålarna som du vill skapa balans kring? Vad är det som upptar din tid? Vad ägnar du energi åt?

Fjärde tillfället: Tema Balans och prioriteringar – Sätt att angripa stress och hantera prioriteringar. Skapa överblick med hjälp av livshjulet, bestäm riktning och synliggör vad du mår bra av.

Femte tillfället: Tema – Framåtblickande och förebilder. Var står du nu och vad är viktigt framåt? Hur kan du hålla i dina förändringsteg?

Handledningen genomförs IRL eller online (t ex via zoom) eller i en kombination av båda sätten – vad än som passar dig bäst. 

Koncepten Utvecklande ledarskap och Förtroendefullt samarbete kompletterar och fördjupar varandra på ett fantastiskt sätt. Tillsammans tillhandahåller de konkreta upplevelser och verktyg som vägleder  verksamheten i HUR gå från teori till praktik för att skapa en tillitsbaserad organisationskultur.

Det årslånga utvecklingsprogrammet som förvaltningen investerar i heter Inkluderande och tillitsbaserat ledarskap. Namnet syftar på de ingredienser som modern och aktuell ledarskaps- och samarbetsteori visar är nycklar till framgång, både i samspel mellan individer och för att bygga en organisationskultur som klarar förändring och utveckling över tid.

Programmet är byggt för att utveckla ett arbets- och förhållningssätt där de individuella olikheterna och kompetenserna kommer till sin rätt. Upplägget tar fasta på att öka graden av samverkan med stöd av dessa olikheter, för att skapa och behålla effektiva och högpresterande team, med hög kompetens för både beslutsfattande på strategisk, övergripande förvaltningsnivå och mer operativ ledar- och chefsnivå. Liksom att stärka och behålla ett robust medarbetarskap, där medarbetaren både ser och tar sin del av ansvaret.

För att skapa en hållbar kultur där både individ och verksamhet utvecklas, med en gemensam syn på förvaltningens uppdrag, mål och riktning är det av stor vikt att kontinuerligt fläta samman organisationens insida och utsida. Genom att välja Utvecklande ledarskap (med dess fokus på både individens och organisationens utveckling) och Förtroendefullt samarbete (med sitt  samarbetsperspektiv på olika nivåer) skapas en kraftfull väg till att harmonisera och stärka  förvaltningens insida och utsida.

Ytterligare kraft ligger i att förstå de samhälleliga normer som vi blir påverkade av och i sin tur har möjlighet att påverka. Därför inkluderas även en sådan modul i programmet. Möjligheten att skapa synergier mellan utsida och insida stärks ytterligare genom att dels genomföra insatsen på förvaltningens alla tre systemnivåer (ledningsgrupp, chefsgrupp och medarbetargrupp) dels att skapa gränsöverskridande möten och
tillfällen, med utrymme för överföring och delande av erfarenheter och lärande. Genomgående kopplas de olika aktiviteterna till deltagarnas eget arbete, för att skapa ett hållbart lärande för praktisk användning i vardagen.

Emma Rosqvist

inspiration och perspektiv