Koncept, metoder och modeller

Inkludera och skapa tillit. Det är ingredienser som modern och aktuell ledarskaps- och samarbetsteori visar är nycklar till framgång, både i samspel mellan individer och för att bygga en organisationskultur som klarar förändring och utveckling över tid. Riddikulus AB tar avstamp i forskningsbaserade metoder och modeller.

FORSKNINGSBASERADE KONCEPT

Den genomgående pedagogiken som jag arbetar med är upplevelsebaserat lärande, där övningar, uppgifter och aktiviteter kopplas till forskning, statistik och deltagarnas egen vardag. Att använda fler sinnen för inlärning gör att lärdomar och insikter fäster bättre och vi lär alla på olika sätt. 

Forskning visar dessutom att för att ledarträning ska ha önskvärda effekter ska den föregås av en behovsanalys, innehålla teori om ledarskap, demonstration av effektiva ledarbeteenden, träning på sådana beteenden (t ex rollspel) och återkoppling efter träningen.

Om ledarträning syftar till att ha effekt på teamprestationen ska den bygga på så kallade transformerande ledarbeteenden eftersom dessa skapar sammanhållning, självförtroende och prestationsförmåga. Forskning visar också att insatser som utvecklar de interpersonella processerna, dvs exempelvis träning i konflikthantering och ömsesidigt stöd, har påtagliga effekter i teamprestation. Ledar- och teamkompetenser kan alltså tränas och teamprocesser utvecklas.
Nedan forskningsbaserade koncept, metoder och modeller utgör grunden för mina uppdrag.

Utvecklande ledarskap®

Försvarshögskolan

Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Därigenom kan du uppnå en effektivare organisation där medarbetarna strävar efter samma mål som du. I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:

Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
En teoretisk modell.
En metod för personlig ledarutveckling.

Förtroendefullt samarbete®

J.Tamm & R.Luyet

Samarbete kräver samarbetsförmåga. Forskning visar att fem grundläggande färdigheter behövs för att skapa långsiktiga förtroendefulla relationer. Att ha en  framgångsrik samarbetsrelation handlar till stor del om att kunna hantera konflikter på ett sätt som stödjer relationen och inte underminerar den. 

GDQ®

GDQ Associates

GDQ är ett statistiskt reliabelt instrument för att mäta hur grupper fungerar, utvecklat av forskaren Susan A. Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. GDQ är utformat för att stödja arbetsgrupper i att utvecklas och nå sina gemensamma mål på ett effektivt sätt. Grupper har fyra utvecklingsstadier, enligt Wheelan och det är i det fjärde stadiet som gruppen är mest effektiv. 

Warm Data Lab®

N. Bateson

Hur kan vi tänka nytt? Hur kan vi se saker på ett annat sätt? Hur kan vi ta våra insikter och lärdomar till en ny nivå? Hur kan vi skapa mer lärande mellan samhällssektorerna?

Warm Data Lab är ett värdefullt verktyg för det!
Komplexa frågor är inget vi löser på egen hand, vi behöver varandra för att hitta vägen fram. Så mycket har vi redan förstått och gör idag. Det vi kan vässa är att använda varandras komplexitet i större utsträckning för att få syn på sambanden i samhällsfrågorna vi brottas med. Det är vad ett ”warm data lab” tar fasta på.

The Human Element®

W.Schutz

Utvecklingsprogrammet The Human Element® är till för dig som vill växa som människa, öka din självkännedom och förstå mer om hur du fungerar i relation till dig själv och andra.

Programmet utvecklades av Will Schutz och bygger på hans välkända FIRO-teori. Genom de två grundpelarna öppenhet och eget val inbjuds du att utforska ditt beteende, dina känslor och din självkänsla.

Vilken nytta söker du?

Nöjdare kunder, ökad försäljning, minskade kostnader, ökad produktion.
Det är mätbara effekter av genomförda insatser, som i verksamhetens vardag syns till exempel så här:

Mer eftertänksamma medarbetare

Lyhördhet för varandras åsikter

Från motor till medpaddlare

Öppnare klimat

Strukturerade samtal

Metoder som hjälper oss i vardagen

Utvecklar strukturer och relationer

För hälsa och resultat