Autentiskt Ledarskap

Hur balanserar man ensamhet, svåra situationer och stress för att behålla trivsel, hälsa och effektivitet? För kunds räkning har jag utformat en moduluppbyggd utvecklingsinsats med 6 tillfällen som sträcker sig över en 6 månadersperiod. Den vänder sig till en intern grupp som har självständiga roller och uppdrag i olika sammanhang som gör att de sällan arbetar nära tillsammans i vardagen. En gemensam nämnare är emellertid att de kommer i kontakt med många olika roller, funktioner och situationer som ska balanseras på bästa sätt. Situationer som ofta bär med sig mål- och intressekonflikter för de olika parter som är inblandade, vilket kan skapa stress och känsla av ensamhet. Gruppens samspel, tillit, verktyg som stärker förmågan att hantera konfliktfyllda situationer och stress är teman i fokus för ett Autentiskt ledarskap. Upplägget i flera moduler över tid möjliggör förankring och stöd för insikter och förändring att ta fäste i vardagen. Syfte och mål Insatsen syftar till att utveckla samspelets kapacitet i gruppen för att samtalsmässigt stötta varandra. Stärkt tillit, trygghet och mod att ”be om” och ”ge till” varandra som kollegor, öppnar för ökad kompetens, kvalitet och välmående. Insatsen syftar även till att öka tryggheten i sin roll genom möjlighet att slipa på förmågan att vara professionell – ”ta folk på rätt sätt”, hantera konfliktfyllda situationer och stärka skickligheten att navigera i parters intressen i framtagande av lösningsförslag och beslut som gynnar helheten. Långsiktigt mål med insatsen är att stärka aspekter som främjar trivsel, hälsa och effektivitet som i sin tur påverkar kundnöjdhet och leder till lönsamhet. Utvecklingsinsatsen löper över tid. Det ger möjlighet att integrera kunskaper, reflektion, lärdomar i vardagen och blir ett strukturerat stöd för förändring och växande. De första tillfällena har tyngd på relation och självkännedom, och successivt flätas vardagsfrågor in i de senare tillfällena. De innehåller verktyg, övningar, instrument som belyser: • Förhållningssätt som möjliggör närmare samspel • Kommunikation och konsekvenser av nivåer av öppenhet och lyssnande • Medvetna val och ansvar • På vilket sätt vi är lika och olika • Intressebaserad problemlösningsmodell Övergripande upplägg Tillfälle 1: ”Samspelets kapacitet, relation och tillit” Tillfälle 2: ”Förmågan att vara professionell” Tillfälle 3: ”Att navigera med utgångspunkt i parters intressen” Tillfällena är förlagda med ca 1 månads mellanrum för att möjliggöra praktisk tillämpning av insikter, lärdomar och verktyg i vardagen. Genom individuella coachingtillfällen ca 2 veckor efter varje grupptillfälle får deltagarna stöd i sin enskilda förändringsprocess med utgångspunkt i sina specifika behov. Coachingen i form av avsatt egen tid och uppföljning är ett kraftfullt verktyg för inlärning och förändring. Tillfälle 4, 5 och 6 anpassas innehållsmässigt utifrån behov som uppstår under tillfälle 1, 2 och 3. Det möjliggör en flexibilitet till det som är relevant för den specifika gruppen. Möjliga teman för fördjupning och handledning att återkomma till är förslagsvis stress, konflikthantering, svåra samtal, vardagens praktiska pussel att ikraftsätta insikter och lärdomar. Sista dagen innefattar synliggörande av hur arbetet löper vidare efter insatsen. Max 12 deltagare.