Hållbar samverkan med civilsamhället

HÅLLBAR SAMVERKAN MED CIVILSAMHÄLLET stärker vår förmåga att möta de svårlösta samhällsfrågorna Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal, Överenskommelser, upphandling, Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen, medskapande, Arbetsintegrerande Sociala Företag. Samspelet mellan offentligt och idéburet, former för dialog och samråd – vad är vad och när kan de användas? Utan civilsamhällets organisationer och alla de aktiviteter och insatser de gör, skulle vårt samhälle se helt annorlunda ut. I välfärdssamhällets linda kom initiativen i stor utsträckning från filantroper och föreningslivet. Efter årtionden av kommunalisering och förstatligande av dessa verksamheter, slår nu pendeln tillbaka och civilsamhället bjuds in för att återigen bidra till att lösa välfärdens utmaningar. Allt fler kommuner ser ett behov av att utveckla och stärka samverkan med civilsamhället. Hur kan kommuner samverka med civilsamhället i all sin bredd, med små och stora föreningar, folkbildning, intresseorganisationer, gemenskaper, religiösa samfund? Samverka på ett hållbart sätt där alla parter behåller sin integritet och självständighet och möts i ögonhöjd som jämbördiga parter. Utan att bortse från det som skiljer i drivkrafter och intressen och med förståelse för de målkonflikter som finns och uppstår. Är du politiker eller tjänsteperson i offentlig sektor eller arbetar i en idéburen organisation och önskar en övergripande bild samt öka din förståelse om samverkansområdet mellan kommunen och idéburen sektor. Denna formbara utbildning erbjuder en värdefull grund för dig som ska driva samverkan, delta i samverkan och fatta beslut om och inom samverkan. Vi varvar teori med deltagarnas erfarenheter och utforskande. Målet är att du ökar din kunskap om hur samverkansfältet ser ut, sätt att samverka och vad som främjar samverkan. Syftet är att skapa förutsättningar för en hållbar samverkan. Innehåll i utbildningen 1. Varför samverka med civilsamhällets organisationer? • Vilka samhällsförändringar föranleder ökad samverkan med civilsamhället? • Vilka behov i samhället kan vi lösa genom samverkan med civilsamhället? • Hur ser samverkan ut idag på nationell, regional och kommunal nivå 2. Hur kan vi förstå civilsamhällets organisationer? • Då och Nu – relationen mellan kommuner och civilsamhället • Bredd och mångfald, expertis och erfarenhet • Idealitet och drivkrafter, likheter och olikheter 3. Hur designa och planera samverkan? • När ska vi samverka och när ska vi låta bli? • Vinster och förluster i samverkan • Modeller för samverkan, som till exempel: o Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal o Överenskommelser o Upphandling o Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen o Finansieringsformer 4. Hur leda och delta i samverkansprocesser? • Hur skapa en samverkanskultur som kan bidra till goda relationer? • Nycklar till delaktighet och medskapande • Hinder och möjligheter i mitt arbete och min organisation 5. Hur säkerställa kvaliteten när verksamheten sker i ideell regi? • Behovet av kontroll och tillit Utbildare Lisa Jonsson – etnolog och samhällsgeograf som sedan 20 år arbetar med samverkan mellan offentliga och idéburna organisationer. Arbetar som processledare för den idéburna sektorn inom Överenskommelsen, ÖK Idé, i Uddevalla. Arbetar även som stöd för projekt inom socialt entreprenörskap i Fyrbodal på uppdrag av Coompanion. Undervisar även i kultur, makt och integration inom vuxenutbildningar. Föreningsengagerad främst inom Amnesty International och Svenska kyrkan och deltar i 3 studiecirklar i lika många studieförbund. Emma Rosqvist – har arbetat med självkännedom, ledarskap, samverkan och samarbete på olika sätt i hela sitt yrkesliv. Arbetade som processledare för kommunen inom Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs stad och idéburen sektor mellan 2014-2018. Har sin yrkesbakgrund inom personal- och organisationsområdet i offentlig sektor och driver eget företag sedan 2010. Arbetar med processtöd, samtalsledning, handledning, utbildning och workshops inom ledarskap, grupper och team, samarbete och samverkan. Verksam i såväl privat som offentlig och idéburen sektor, både stora och små organisationer.